ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: 691 751 835
Polish English French German Russian

 

 

STANOWISKO PRACY DO SPRAW HIGIENY PRACY

pokój nr 9

telefon (63) 274 36 42 wew.22
e-mail: higiena.pracy(at)psse-slupca.pl

 

dane   dane   dane   dane dane

Aktualności

Komunikaty

 

Kampanie

 

Choroby

Zawodowe

 

Wykaz

Laboratoriów

  Linki
                 

 

ZADANIA

 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych,
 • nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy,
 • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania:
 1. substancji chemicznych i ich mieszanin,
 2. produktów biobójczych,
 3. prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
 4. środków ochrony roślin,
 5. substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;
 6. występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
 7. występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
 8. stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 9. usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
 10. bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach prowadzących prace z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi w ramach zamkniętego użycia GMO,
 11. klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
 • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:
 • nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH),
 • udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy,
 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych,
 • współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP).
 • prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub produktu, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym.

 

 

 

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter